Međunarodni i domaći normativni okvir koji se odnosi na zabranu diskriminacije žena na tržištu rada

Prema Ustavu Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 98/2006), međunarodno pravo predstavlja deo unutrašnjeg pravnog poretka i u skladu sa tim, ratifikovani međunarodni ugovori i opšteprihvaćena pravila međunarodnog prava imaju primat primene nad unutrašnjim pravom Republike Srbije.

Međunarodni normativni okvir

Opšta međunarodna dokumenta

 • Povelja Ujedinjenih nacija (potpisana je na Konferenciji UN o međunarodnim organizacijama u San Francisku dana 26. juna 1945. godine od strane 50 prvobitnih zemalja članica) Stupila je na snagu 24. oktobra 1945. godine
 • Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima (1948)
 • Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (1966)
 • Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (1966)

Мeđunarodna dokumenta koja se u celini ili većim delom bave zaštitom žena

 • Konvencija o jednakosti nagrađivanja muške i ženske radne snage za rad jednake vrednosti (1951)
 • Deklaracija UN o ukidanju diskriminacije žena (1967)
 • Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (u daljem tekstu CEDAW) (1979)

Мeđunarodnа dokumenta које čine konvencije i preporuke Međunarodne organizacije rada

 • Konvencija broj 3 o zapošljavanju žena pre i posle porođaja (1919)
 • Konvencija broj 45 o zapošljavanju žena na podzemnim radovima ili rudnicima svih kategorija (1935)
 • Konvencija broj 89 o noćnom radu žena zaposlenih u industriji (revidirana) (1948)
 • Konvencija broj 100 o jednakosti nagrađivanja muške i ženske radne snage za rad jednake vrednosti (1951)
 • Konvencija broj 103 o zaštiti materinstva (revidirana) (1952)
 • Konvencija broj 111 koja se odnosi na diskriminaciju u pogledu zapošljavanja i zanimanja – (1958)
 • Konvencija broj 156 o jednakoj mogućnosti za radnike i radnice (radnici sa porodičnim obavezama);
 • Konvencija broj 183 o zaštiti materinstva – Republika Srbija nije ratifikovala ovu konvenciju
 • Preporuka broj 111 koja se odnosi na diskriminaciju (zapošljavanje i zanimanje) – (1958)
 • Preporuka broj 165 o radnicima sa porodičnim obavezama – Republika Srbija nije ratifikovala ovu konvenciju
 • Preporuka broj 191 o zaštiti materinstva – Republika Srbija nije ratifikovala ovu konvenciju

Dokumenti Saveta Evrope

 • Konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda (1950) i dopunski protokoli
 • Evropska socijalna povelja (1961, Dopunski protokol iz 1988, Protokol iz 1991. kojim se menja Povelja, Dopunski protokol iz 1995. i Revidirana Povelja iz 1996)

Dokumenta Evropske Unije

 • Direktiva 76/207/EEC iz 1976. godine o implementaciji principa jednakog tretmana za muškarce i žene u pogledu pristupa zapošljavanje, stručnoj obuci i unapređenju uslova rada dopunjena Direktivom 2002/73/EEC iz 2002
 • Direktiva Saveta 75/117/EEC iz 1975. godine o približavanju zakona država članica koji se odnose na primenu principa jednakih zarada za muškarce i žene
 • Direktiva Saveta 92/85/EEC iz 1992. godine o uvođenju mera za podsticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja na poslu zaposlenih trudnica i porodilja ili dojilja
 • Direktiva Saveta 86/613/EEC iz 1986. godine o primeni principa jednakog tretmana muškaraca i žena angažovanih u nekoj aktivnosti, uključujući poljoprivredu, u svojstvu samozaposlenog lica i u zaštiti samozaposlenih žena tokom trudnoće i porođaja

 

Domaći normativni okvir

Najviši pravni akt Republike Srbije. Odredbe koje se odnose na zabranu diskriminacije su načelnog karaktera i razrađene su u posebnim zakonima

 • Ustav Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 98/2006)

Tzv. Antidiskriminaciono zakonodavstvo. Odredbe kojima se suzbija i pruža zaštita od diskriminacije

 • Zakon o zabrani diskriminacije (“Sl. glasnik RS”, br. 22/2009)
 • Zakon o ravnopravnosti polova (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2009)
 • Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom (“Sl. glasnik RS”, br. 33/2006)

Tzv. Antidiskriminacione odredbe koje su sadržane u posebnim zakonima

 • Zakon o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) i Zakon o državnim službenicima (“Sl. glasnik RS”, br. 79/2005, 81/2005 – ispr., 83/2005 – ispr., 64/2007, 67/2007 – ispr., 116/2008, 104/2009 i 99/2014)
 • Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009 i 88/2010)
 • Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2010)
 • Zakon o zdravstvenom osiguranju (“Sl. glasnik RS”, br. 107/2005, 109/2005 – ispr., 57/2011, 110/2012 – odluka US, 119/2012 i 99/2014)
 • Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (“Sl. glasnik RS”, br. 101/2005)
 • Zakon o izboru narodnih poslanika (“Sl. glasnik RS”, br. 35/2000, 57/2003 – odluka USRS, 72/2003 – dr. zakon, 75/2003 – ispr. dr. zakona, 18/2004, 101/2005 – dr. zakon, 85/2005 – dr. zakon, 28/2011 – odluka US i 36/2011 i 104/2009 – dr. zakon)

Strateški dokument

 • Nacionalna strategija za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti za period 2009–2015. usvojena je 2009. godine (“Sl. glasnik RS”, br. 15/2009)