Obaveštenje javnosti

Autor udžbenika Kriminalistike iz sadržaja nije uklonio omalovažavajuće sadržaje koji vređaju dostojanstvo žena

Poverenici za zaštitu ravnopravnosti podneta je pritužba zbog teksta u udžbeniku Kriminalistike u kojoj je navedeno da su sadržaji seksistički, pravno neutemeljeni i zasnovani na rodnim predrasudama i stereotipima. Autor, prof. dr Branislav Simonović, u delu pod nazivom „Silovanje: Metodika otkrivanja, razjašnjavanja i dokazivanja”, pored ostalog , navodi: „….U praksi su ređi slučajevi da žrtva silovanja nije dala doprinos nastanku krivičnog dela i da se pre izvršenja dela nije poznavala sa učiniocem. Tada se njen doprinos nastanku krivičnog dela najčešće ogleda u nepromišljenom ponašanju (usamljenom kretanju mračnim ulicama, predgrađima, livadama u kasnim večernjim satima, putovanju autostopom), čime je sebe objektivno dovela u situaciju da postane žrtva krivičnog dela, npr. silovanja, razbojništva. …Ženska osoba svojim ponašanjem dopušta stvaranje situacije u kojoj je ona na osnovu prosuđivanja, bila dužna da predvidi mogućnost konfrontacije. Motivi za podnošenje lažnih prijava za silovanje mogu da budu različiti: ljubomora (npr. devojku je ostavio mladić sa kojim se zabavljala), opravdanje pred mužem ili momkom jer je žena zatečena u dobrovoljnom snošaju, kako bi se opravdala vanbračna trudnoća, da bi opravdala polnu bolest, pokušaj da se određeno lice primora da sklopi brak, kako bi se ostvarila određena imovinska korist (na primer, očekivala se materijalna korist iz ljubavne veze, pa kako se ona nije ostvarila, sledi lažna prijava za silovanje). …” Takođe se ističe da „uzrok u podnošenju lažnih prijava treba tražiti i u fantaziji ženskih osoba i želji za senzacionalizmom.”

U toku postupka je utvrđeno da je iznošenje ovakvih stavova u univerzitetskom udžbeniku suprotno propisima o zabrani diskriminacije, jer se zagovaraju i podržavaju predrasude, običaji i društveni obrasci ponašanja zasnovani na ideji podređenosti ili nadređenosti polova, žene omalovažavaju i vređa njihovo dostojanstvo. Prof. dr Branislavu Simonoviću preporučeno je da iz udžbenika Kriminalistike ukloni ovakve sadržaje, kao i da se ubuduće suzdržava od širenja ideja i stavova koji su zasnovani na stereotipnim ulogama polova.

S obzirom da prof. dr Branislav Simonović nije postupio po preporuci, Poverenica, u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije, o tome obaveštava javnost.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, 08.01.2015.

Radne žene, 02.02.2015.