Eurobarometar o rodnoj ravnopravnosti

3360431682_1414b3fea5_z

FOTO: Flickr

U Eurobarometar istraživanju o rodnoj ravnopravnosti ispitani su stavovi građana i građanki Evropske unije o ravnopravnosti žena u EU. Ogromna većina (94%) bez obzira da li su muškarci ili žene (93% prema 95%) se slaže da je jednakost žena i muškaraca osnovno ljudsko pravo. Većina ispitanika/ca (76%) smatra da borba protiv neravnopravnosti između muškaraca i žena treba da se postavi kao prioritet u EU. Taj stav je najsnažnije izražen u državama kao što su Švedska, Grčka, Kipar, Danska, Malta, Holandija i Španija, a najmanje u Poljskoj i Litvaniji.
Devet od deset evropskih građana/ki (91%) smatra da je borba protiv neravnopravnosti nužna kako bi se uspostavilo pravednije društvo. Sličan procenat (89%) smatra da bi uspostavljanje rodne ravnopravnosti pomoglo ženama da postanu ekonomski nezavisnije. Broj žena koje podržavaju ovaj stav neznatno je veći od broja muškaraca.
Većina građana/ki je svesna da u njihovim državama postoji rodna neravnopravnost i rodni stereotipi koji se manifestuju u različitim sferama života. Među pet članica EU u kojima većina smatra da su nejednakosti među muškarcima i ženama retke u njihovoj zemlji su: Slovenija (55%), Latvija i Finska (obe sa 54%), Bugarska i Nemačka (obe sa 53%).
Iako se načelno ne slažu sa tradicionalnom podelom rodnih uloga kod kuće i na poslu, tri od pet ispitanika/ca (60%) smatra da porodični život pati ako žena radi puno radno vreme. Mišljenja su podeljena oko izjave da su muškarci manje sposobni za obavljanje kućnih poslova, polovina (50%) ispitanika/ca se slaže, a nešto manje od polovine (48%) se ne slaže sa ovom konstatacijom.
Većina građana/ki (68%) se ne slaže sa izjavom da su žene manje spremne od muškaraca da izgrade sopstvenu karijeru dok se 66% se ne slaže s izjavom da očevima treba da bude preča karijera od brige o deci.
Kao najefektnije načine da se poveća broj žena na tržištu rada, Evropljani navode na prvom mestu “osiguravanje istih zarada za žene i muškarce za isti posao” (42%), zatim “dostupniju brigu o deci” (36%), “fleksibilnije uslove rada” (33%) i “olakšice oko spajanja posla i drugih obaveza”. Veći procenat žena (57%) od muškaraca (49%) smatra da je izjednačavanje plata prioritet za osiguravanje rodne ravnopravnosti u EU.
Žene u većem procentu od muškaraca smatraju da je rodna neravnopravnost široko rasprostranjena (68% prema 57%). Takođe, žene češće od muškaraca navode, uz ostale oblike nasilja, emotivno i psihičko nasilje kada čuju termin „nasilje nad ženama“ (42% prema 32%) i smatraju da je to prioritetno područje za EU.
Izvori: Voxfeminae.net i EC.Europa.eu

Prevela i priredila: Irena Vujčić Pavlović